W celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa żywności, niezbędne jest zapewnienie właściwego przebiegu procesów związanych z jej produkcją, przetwarzaniem, przechowywaniem oraz wprowadzaniem do obrotu. Wiąże się to z koniecznością zapewnienia zgodności nie tylko samych produktów spożywczych, lecz także wszystkich materiałów wchodzących w kontakt z żywnością. Jakie wymagania muszą spełniać tego typu materiały? 

Jakie wymagania muszą spełnić materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością?

Wszystkie wprowadzone do obrotu materiały przeznaczone zarówno do bezpośredniego, jak i pośredniego kontaktu z żywnością muszą odpowiadać wymaganiom ogólnym stawianym przez organy ustawodawcze Unii Europejskiej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie tego typu materiały muszą cechować się wystarczającą obojętnością, by: 

 • nie powodować przenikania do żywności substancji w ilościach mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka, 
 • nie powodować niemożliwych do przyjęcia zmian w składzie żywności, 
 • nie pogarszać cech organoleptycznych żywności. 

Producent lub importer materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością ma obowiązek wykazania, że wyroby te są zgodne z przepisami. Na potwierdzenie tego stanu musi  przeprowadzić stosowne badania laboratoryjne, na podstawie których wystawiana zostaje deklaracja zgodności danego wyrobu z obowiązującymi normami. W wypadku materiałów opakowaniowych normą, jaka musi zostać spełniona, jest BRC Packaging. 

 1. BRC Packaging 6

BRC Packaging 6 to aktualnie obowiązujący standard dla materiałów opakowaniowych. Jego pierwsza wersja została opublikowana w 2001 roku z myślą o ochronie konsumenta poprzez zapewnienie wspólnej certyfikacji dla firm dostarczających materiały opakowaniowe oraz opakowania dla żywności. Celem norm zebranych w standardzie BRC Packaging 6 jest: 

 • zaspokojenie potrzeb właścicieli marek oraz sprzedawców detalicznych w celu zmniejszenia obciążeń związanych z audytem, 
 • rozpoznanie różnorodności przemysłu opakowaniowego i wymagań klientów oraz interesariuszy, 
 • poprawa transparentności i identyfikowalności w całym łańcuchu dostaw, 
 • usprawnienie procesów stosowanych przez systemy zarządzania jakością w kontroli opakowań drukowanych oraz stosowanie podejścia opartego na analizie zagrożeń i ryzyka, 
 • uproszczenie wymogów higienicznych opartych na ryzyku, 
 • wprowadzenie nowej klauzuli podstawowej oraz działań naprawczych i zapobiegawczych celem efektywnego rozwiązania problemów i minimalizowania ryzyka ich występowania, 
 • wprowadzenie mikrobiologicznego programu monitorowania środowiska, 
 • zapewnienie spójności procesów audytowych na całym świecie, 
 • uproszczenie programu niezapowiedzianej kontroli w przedsiębiorstwie. 

opakowania

Jakie firmy powinny przestrzegać odpowiednich regulacji w zakresie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością? 

Do wymagań stawianych materiałom przeznaczonym do kontaktu z żywnością powinny dostosować się następujące przedsiębiorstwa:

 • producenci opakowań i materiałów opakowaniowych, 
 • producenci żywności,  
 • dostawcy żywności tzw. „marki własnej”,
 • firmy wykonujące usługi z zakresu składowania, dystrybucji oraz sprzedaży hurtowej paczkowanych i sprzedawanych luzem wyrobów spożywczych, materiałów opakowaniowych i towarów konsumpcyjnych, 
 • pośrednicy i agenci, a więc wszystkie podmioty, które nie produkują, nie przetwarzają, nie pakują i nie przechowują we własnych obiektach żywności, a jedynie kupują oraz sprzedają produkty. 

Regulacje, jakim podlegają materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością 

Materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością podlegają wielu regulacjom. Głównym aktem prawnym, określającym wymogi stawiane przed wprowadzanymi do obrotu materiałami tego typu jest rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 roku w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Do innych regulacji zaliczają się: 

 • ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia, wprowadzająca obowiązek przestrzegania przez wszystkie podmioty działające na rynku wymagań higienicznych określonych w rozporządzeniu nr 852/2004,
 • rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 roku w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
 • rozporządzenie Komisji (WE) nr 282/2008 z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu przeznaczonych do kontaktu z żywnością, 
 • rozporządzenie Komisji (WE) nr 450/2009 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie aktywnych i inteligentnych materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.