Nawet jeżeli odwołaliśmy się od niekorzystnej dla nas decyzji i organ odwoławczy nie przychylił się do naszych racji to nie oznacza, że nie możemy dochodzić swoich praw. Możemy napisać skargę do sądu administracyjnego.

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Skargę możemy złożyć na decyzję administracyjną, postanowienie wydane w postępowaniu administracyjnym, egzekucyjnym lub zabezpieczającym, a także na bezczynność organów w powyższych przypadkach. W praktyce skargi zazwyczaj dotyczą organów podatkowych lub spraw, w których nasze pismo nie zostało rozpatrzone w określonym terminie.

Skargę może wnieść każdy, kto ma w tym interes prawny. Możemy to zrobić tylko wtedy, kiedy wyczerpaliśmy wszystkie inne środki. Oznacza, że musimy złożyć wszystkie zażalenia, odwołania i skargi przewidziane w prawie zanim wystąpimy na drogę sądową. Nie możemy również pójść do sądu, jeżeli nasze odwołanie jest odrzucone z przyczyn formalnych, np. zostało złożone po terminie. Po wykorzystaniu wszystkich dróg prawnych mamy 30 dni na złożenie skargi do sądu.

Skarga musi spełniać odpowiednie wymogi formalne, m.in. mieć oznaczenie sądu administracyjnego, nazwy stron i ich przedstawicieli, oznaczenie przedmiotu sprawy i treść żądania strony oraz wskazanie naruszonego prawa. Składamy ją za pośrednictwem organu, który jest przedmiotem skargi. Po jej złożeniu mamy obowiązek zapłacić wpis, który jest uzależniony od przedmiotu zaskarżenia. Jeżeli nie możemy ustalić wartości przymiotu zaskarżenia to w sprawach podatkowych wpis wynosi 500 zł. Możemy go zapłacić gotówką w kasie właściwego sądu administracyjnego lub na rachunek bankowy.

skarga do NSA

Skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego

To środek odwoławczy od postanowienia, czy wyroku, sądu administracyjnego pierwszej instancji, czyli Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nazywana jest również skargą kasacyjną. Wnosimy ją za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który wydał wyrok. Możemy w niej zaskarżyć wyrok wydany przez WSA, jak i postanowienie, które kończy postępowanie sądowo-administracyjne wydane przez ten organ.

Sąd wojewódzki może odrzucić taką skargę w przypadku, kiedy wniesiemy ją po upływie terminu, skarżący nie uzupełnił braków formalnych w wyznaczonym terminie lub jest niedopuszczalna z innych przyczyn, niż upływ terminu jej wniesienia. Co bardzo ważne w przypadku skargi kasacyjnej mamy przymus adwokacki. Oznacza to, że powinna ona być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego.

~ opowiada prawnik z biura podatkowego Podatki Online

Przymus nie obowiązuje tylko w sytuacji, gdy skargę przygotował sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, doktor habilitowany nauk prawnych, który jest stroną postępowania, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka, jeśli skargę kasacyjną wnosi prokurator. W sprawach podatkowych lub celnych taką skargę może sporządzić doradca podatkowy, a w kwestiach związanych z własnością przemysłową rzecznik patentowy.

skarga do WSA

Czy warto zatrudnić specjalistę?

W przypadku skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego nie mamy wyboru i musimy skorzystać z pomocy specjalisty ze względu na przymus adwokacki. Warto się jednak zdecydować na skorzystanie z pomocy ekspertów już na poziomie składania skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a nawet wcześniej. Pamiętajmy, że musimy spełnić wiele formalnych wytycznych i trzymać się terminów. Jeżeli nasze dokumenty będą niekompletne i nie uzupełnimy ich na czas, lub złożymy pismo po terminie, zostanie ono odrzucone. Lepiej więc nie ryzykować i przekazać sprawę osobom, które dopilnują naszych spraw i zadbają o to, byśmy niczego nie przegapili.