Często można usłyszeć wymieniane obok siebie jako osobne dziedziny prawa prawo rodzinne i cywilne. Można się wówczas zastanowić, czy nie jest to mylne rozróżnienie, jednak ci, którzy używają obu tych pojęć osobno, nie mylą się.

Normy prawa rodzinnego

Prawo rodzinne faktycznie jest po prostu osobnym działem prawa cywilnego, jednak na tyle wyspecjalizowanym, że traktowane jest raczej odrębnie, jako osobna dyscyplina. Jego przepisy określają przede wszystkim:

  • Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
  • Kodeks cywilny
  • szczegółowe ustawy.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy dotyczy kwestii związanych z zawieraniem małżeństwa, regulacją kwestii majątkowym w małżeństwie, ale także jego ustaniem czy separacją (cały Tytuł I). Kwestie pokrewieństwa i powinowactwa, określenie relacji i stosunków prawnych między rodzicami i dziećmi czy kwestie przysposobienia określa Tytuł II. W nim także wyłuszczone są aspekty prawne obowiązku alimentacyjnego – warto w tym miejscu przypomnieć, że alimenty mogą płacić rodzice na rzecz dzieci, ale również małżonkowie na swoje wzajemne potrzeby oraz dzieci na rzecz rodziców. Ostatnia część (Tytuł III) dotyczy kwestii opieki – ustanawiania, sprawowania opieki oraz kwestii kurateli – nad małoletnimi czy osobami ubezwłasnowolnionymi.

Kodeks cywilny w kwestiach dotyczących prawa rodzinnego zawiera przepisy normujące między innymi prawo spadkowe – a trzeba przyznać, ze jest to często ważna kwestia w rodzinnych relacjach.Wrocław alimenty

Kiedy mamy rozwód – alimenty i opieka nad dziećmi

Prawo rodzinne jest o tyle istotne, że – jak pamiętamy – rodzina jest „podstawową komórką społeczną”. Stąd jego regulacje mają zastosowanie właśnie w rodzinach. Przepisy regulują tę niezwykle ważną, być może najważniejszą sferę życia społecznego, w tym warunki dotyczące pozwów i spraw o rozwód. Jeśli małżonkowie się rozstają a mają pod opieką dzieci, musi zostać uznane prawo do opieki, określające, z którym z rodziców zostaje dziecko, w jakiej wysokości będą przyznawane alimenty Wrocław oraz jak często drugie z małżonków może widywać się z dziećmi.

Co do zasady z reguły opieka zostaje przyznana matce – choć coraz silniejszy jest precedens ojców występujących o prawa do opieki nad dzieckiem. Sędzia musi wykazać się dużą przenikliwością, a adwokat – ogromem pracy, by po kilku spotkaniach można było wesprzeć stronę, która potrafi zapewnić dzieciom lepsze warunki i opiekę.