adwokat szczecin adwokaci szczecin dobry adwokat szczecin

Adwokaci Szczecin

Kancelaria zajmuje się obsługą prawną klientów indywidualnych, jak również podmiotów gospodarczych w zakresie udzielania porad prawnych, sporządzania opinii prawnych, pism procesowych oraz przedsądowych wezwań do zapłaty, udziału w negocjacjach, sporządzania i zawierania ugód, opiniowania i sporządzania umów, reprezentacji w postępowaniu przed sądem powszechnym oraz innymi organami państwowymi, w tym przed sądem polubownym, dochodzenia należności oraz zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym.

» Prawo cywilne

 • postępowanie dotyczące wykonania umowy, niewykonania obowiązków wynikających z umowy, bądź nienależytego ich wykonania,
 • odszkodowania, zadośćuczynienie, sprawy o zapłatę,
 • postępowanie o ustalenie i ukształtowanie stosunku prawnego, bądź prawa,
 • sprawy dotyczące nieruchomości, współwłasności, bezpodstawnego wzbogacenia,
 • postępowanie dotyczące ubezpieczeń majątkowych i osobowych,
 • prawo lokalowe m.in. w zakresie ustawy o własności lokali, ochronie praw lokatorów, najmu lokali,
 • sprawy z rękojmi i gwarancji,
 • postępowanie dotyczące ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (tzw. skarga pauliańska),
 • sprawy o wydanie przedmiotu własności, zaniechanie naruszeń własności, postępowanie o naruszenie posiadania,
 • sprawy o eksmisję,
 • postępowanie z zakresu ksiąg wieczystych,
 • skarga na przewlekłość postępowania
  i inne.

» Prawo nieruchomości

 • zasiedzenie nieruchomości,
 • zniesienie współwłasności nieruchomości,
 • ochrona naruszenego posiadania,
 • sprawy dotyczące ksiąg wieczystych,
 • sprawy o wydanie nieruchomości,
 • prawo lokalowe m.in. najem lokali, wstąpienie w stosunek najmu, sprawy o eksmisję, w zakresie ustawy o własności lokali, ustawy o ochronie praw lokatorów,
 • nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców
  i inne.

» Prawo spadkowe

 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • sprawy o zachowek,
 • wykonanie zapisu, polecenia
  i inne.

» Prawo gospodarcze

 • postępowanie przed sądem gospodarczym, reprezentacja przedsiębiorców,
 • odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki,
 • udział w postępowaniu nakazowym, upominawczym,
 • opiniowanie i sporządzanie umów,
 • sprawy z zakresu wykonania umów, w tym zapłaty należności wynikającej z umowy, dotyczące odszkodowań, kar umownych,
 • sprawy o ochronę wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (tzw. skarga pauliańska)
  i inne.

» Prawo łowieckie

 • sprawy o odszkodowanie, szkody łowieckie,
 • reprezentacja kół łowieckich, myśliwych w sporach wynikających z praw i obowiązków uregulowanych w prawie łowieckim, statucie PZŁ
  i inne.

» Prawo rodzinne

 • rozwód, separacja,
 • unieważnienie małżeństwa,
 • ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa,
 • ustalenie pochodzenia dziecka,
 • zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa,
 • sprawy o alimenty,
 • podział majątku wspólnego małżonków,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej miedzy małżonkami,
 • sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem
  i inne.

» Prawo karne

 • obrona w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, w postepowaniu o wykroczenia,
 • zastępstwo w postępowaniu karnym wykonawczym, m.in. w ramach postępowania o odroczenie wykonania kary oraz przerwy w karze,
 • udział w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego,
 • sprawy z oskarżenia prywatnego,
 • dochodzenie odszkodowań w postępowaniu karnym
  i inne.

» Prawo administracyjne

 • sprawy dotyczące cudzoziemców,
 • odwołania od decyzji administracyjnych i reprezentacja przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, organami administracji publicznej, samorządzowym kolegium odwoławczym
  i inne.

» Obsługa prawna podmiotów gospodarczych

 • rejestracja podmiotów gospodarczych,
 • stała obsługa prawna bieżącej działalności przedsiębiorcy,
 • sprawy dotyczące dochodzenia należności, wykonania obowiązków w ramach postępowania przedsądowego, sądowego i egzekucyjnego,
 • opiniowanie i sporządzanie umów
  i inne.

» Prawo cywilne

 • postępowanie dotyczące wykonania umowy, niewykonania obowiązków wynikających z umowy, bądź nienależytego ich wykonania,
 • odszkodowania, zadośćuczynienie, sprawy o zapłatę,
 • postępowanie o ustalenie i ukształtowanie stosunku prawnego, bądź prawa,
 • sprawy dotyczące nieruchomości, współwłasności, bezpodstawnego wzbogacenia,
 • postępowanie dotyczące ubezpieczeń majątkowych i osobowych,
 • prawo lokalowe m.in. w zakresie ustawy o własności lokali, ochronie praw lokatorów, najmu lokali,
 • sprawy z rękojmi i gwarancji,
 • postępowanie dotyczące ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (tzw. skarga pauliańska),
 • sprawy o wydanie przedmiotu własności, zaniechanie naruszeń własności, postępowanie o naruszenie posiadania,
 • sprawy o eksmisję,
 • postępowanie z zakresu ksiąg wieczystych,
 • skarga na przewlekłość postępowania
  i inne.

» Prawo nieruchomości

 • zasiedzenie nieruchomości,
 • zniesienie współwłasności nieruchomości,
 • ochrona naruszenego posiadania,
 • sprawy dotyczące ksiąg wieczystych,
 • sprawy o wydanie nieruchomości,
 • prawo lokalowe m.in. najem lokali, wstąpienie w stosunek najmu, sprawy o eksmisję, w zakresie ustawy o własności lokali, ustawy o ochronie praw lokatorów,
 • nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców
  i inne.

» Prawo spadkowe

 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • sprawy o zachowek,
 • wykonanie zapisu, polecenia
  i inne.

» Prawo gospodarcze

 • postępowanie przed sądem gospodarczym, reprezentacja przedsiębiorców,
 • odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki,
 • udział w postępowaniu nakazowym, upominawczym,
 • opiniowanie i sporządzanie umów,
 • sprawy z zakresu wykonania umów, w tym zapłaty należności wynikającej z umowy, dotyczące odszkodowań, kar umownych,
 • sprawy o ochronę wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (tzw. skarga pauliańska)
  i inne.

» Prawo rodzinne

 • rozwód, separacja,
 • unieważnienie małżeństwa,
 • ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa,
 • ustalenie pochodzenia dziecka,
 • zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa,
 • sprawy o alimenty,
 • podział majątku wspólnego małżonków,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej miedzy małżonkami,
 • sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem
  i inne.

» Prawo administracyjne

 • sprawy dotyczące cudzoziemców,
 • odwołania od decyzji administracyjnych i reprezentacja przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, organami administracji publicznej, samorządzowym kolegium odwoławczym
  i inne.

» Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę,
 • odwołania od orzeczeń ZUS w sprawach o świadczenia z ubezpieczeń społecznych (renty, emerytury, zasiłki)
  i inne.

» Prawo spółdzielcze, spółdzielnie mieszkaniowe

 • sprawy o ustalenie prawa do lokalu,
 • odwołania od uchwał organów spółdzielni o wykluczeniu, wykreśleniu z rejestru członków
  i inne.

» Obsługa prawna podmiotów gospodarczych

 • rejestracja podmiotów gospodarczych,
 • stała obsługa prawna bieżącej działalności przedsiębiorcy,
 • sprawy dotyczące dochodzenia należności, wykonania obowiązków w ramach postępowania przedsądowego, sądowego i egzekucyjnego,
 • opiniowanie i sporządzanie umów
  i inne.